SV · KR

INK MOMS

✔️ Flexibel avhämtning
✔️ Fri avbokning
✔️ Ingen förskottsbetalning
✔️ Tillgänlig support
✔️ Prisgaranti
✔️ Stort sortiment
✔️ Stort sortiment

Följande gäller vid bokning av utrustning från Lunds Ljud.

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyraren (Lunds ljud) och hyrestagare (personen som utfört bokningen och/eller signerat hyresavtalet).

Efter att ha genomfört en bokning kommer en medarbetare på Lunds Ljud att kontakta hyrestagaren inom en arbetsdag gällande övriga detaljer. För att hyrestagarens förfrågan/bokning ska bli officiell, måste hyrestagaren svara på medarbetarens e-postkontakt angående bokningen. E-postmeddelandet kommer att ha ämnesraden ”Din bokning – Lunds Ljud” och det kan hamna i hyrestagarens kampanj- eller skräppostmapp. Vi rekommenderar därför att hyrestagaren kollar där för att säkerställa att bokningen är fullständig och officiell.

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte pga. detta avtal någon äganderätt till utrustningen. Det är vid straffansvar förbjudet för hyrestagaren att pantsätta, försälja eller på annat sätt avhända sig utrustningen. Hyrestagaren får inte förfoga över utrustningen på annat sätt än genom vad som avtalats skriftligen med uthyraren. Hyrestagaren får inte heller utan skriftligt medgivande från uthyraren underuthyra utrustningen, överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

Hyrestagaren åtar sig att väl vårda och hantera utrustningen så att utrustningen inte försämras utöver normal förslitning (och skall på egen bekostnad svara för drift, skötsel, underhåll och reparation under hyrtiden).

Hyrestagaren skall omgående underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden eller om annan omständighet som kan inverka på fullföljandet av avtalet.

Hyrestiden för utrustningen omfattar de antal dagar som utrustningen enligt avtalet ska användas. Användning av utrustningen utöver de antal dagar som bestämts gör hyrestagaren skyldig till ersättning för den överskridande användnings tiden (i dagar). Med dagar menas de datum som användningen sker på, ej i tid (timmar, minuter osv). 

Tidig avhämtning/leverans utan extra kostnad är endast möjlig om den aktuella utrustningen inte bokas av annan part. Om utrustningen blir upptagen vid den tidpunkt då tidig avhämtning/leverans avtalats är detta inte möjligt att genomföra förrän senast på ordinarie bokningsdag. Vill kunden vara säker på att få utrustningen dagen/dagarna innan rekommenderar vi att hyra tekniken under hela den aktuella perioden.

Då detta avtal upphör att gälla skall utrustningen utan dröjsmål av hyrestagaren på dennes bekostnad levereras till av uthyraren angiven adress. Hyrestagaren bekostar denna leverans. Utan dröjsmål innebär samma dag och tid som avtalet upphör vilket antecknas under “återlämningsdatum” i hyresavtalet. Om hyrestagaren ej återlämnar utrustningen innan hyresperiodens slut övergår hyresavtalet direkt till ett köp med omgående betalning. Priset sätts enligt gällande rekommenderad utprislista från Standardaudio (generalagent inom Sverige). 

Allså, om inte den hyrda utrustningen återlämnas inom den bestämda tid (oftast inom 1 dag) övergår hyrningen till ett köp av utrustningen. Kunden debiteras via Payson på det totala nypriset den hyrda utrustningen uppgår till. Priset för nytt köp sätts enligt gällande rekommenderad utprislista från Standardaudio (generalagent inom Sverige). För att hyrestagaren ska få perspektiv på utrustningen värde tenderar beloppet på en hyrning enligt majoritet  överstiga 30 000 kr. Så länge utrustningen återlännas i oförändrat skick och i tid, dvs inom hyresavtalet upphörande, debiteras ingen extra kostnad. 

Före och efter hyresperioder kommer utrustningen att besiktigas av personal. Detta garanterar både uthyraren och hyrestagaren att utrustningen är i sin fulla funktion samt bra skick. Alla skador som uppkommit under hyresperioden kommer även därför upptäckas och ska ersättas av hyrestagaren i form av reparationskostnader. Reparationer utförs av auktoriserad verkstad och betalas omgående. Reparationen ska innebära att utrustningen blir i sitt normala skick, funktion och egenskaper. Om det är billigare att köpa nytt ska detta istället göras. Priset för nytt köp sätts enligt gällande rekommenderad utprislista från Standardaudio (generalagent inom Sverige).

Hyrestagaren får under inga omständigheter reparera utrustningen själv utan uthyrarens skriftliga godkännande. Skulle detta ske kommer hyrestagaren debiteras för samma motiv som nämns i den föregående punkten “Skador och reparationer”. 

Hyrestagaren är inte berättigad att innehålla eller göra avdrag på hyresavgiften pga fel eller brister på utrustningen. Skada på eller förlust av utrustningen befriar inte hyrestagaren från hans förpliktelser enligt detta avtal. Inte heller befriar andra hinder hyrestagaren från detta avtals förpliktelser.

Uthyraren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och genast avhämta utrustningen om någon av följande händelser inträffar:

Hyrestagaren får inte utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

Tvist rörande detta avtal och dess tillämpning skall avgöras enligt svensk lag i Tingsrätt.